Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Szkolenia językowe i komputerowe przedmiotem projektów w województwie zachodniopomorskim

poniedziałek, 30 listopada 2015

Zawiadamiany, że z dniem 1 grudnia pojawia się możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15, Oś priorytetowaVIII EDUKACJA Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych


Termin naboru wniosków: 01 grudnia 2015 r. – 11 stycznia 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 8 000 000,00 zł

Wkład własny: 10 % wydatków kwalifikowalnych


Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu są projekty mające na celi wsparcie osób dorosłych w szczególności o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.

Typy projektów

  • Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem  
    lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie;
  • Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem  
    lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:
  • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.);
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

 

Grupa docelowa
Osoby w wieku 18 lat i więcej, zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się  
w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50. roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Więcej informacji o przedmiotowym naborze można uzyskać po nr tel 42 239 79 86 lub pisząc wiadomośc na adres: biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy!