Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Szkolenia ICT oraz kursy językowe w ramach konkursu 11.4.3 Kształcenie ustawiczne dorosłych w województwie śląskim

poniedziałek, 05 października 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił konkurs nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs.

Termin składania wniosków: 5 października 2015 r. – 3 listopada 2015 r.

Alokacja przeznaczona na konkurs: 19 826 657,31 zł

Poziom wkładu własnego: 15%.
Średni koszt wsparcia jednego uczestnika: 8 302,62 zł.


Przedmiot konkursu

Wsparcie związane ze wzrostem kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Typy projektów:

  • Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie


O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się:
  • podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
  • podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • oraz podmioty, wobec których zastosowanie mają zapisy art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


Grupa docelowa

Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.


Kryteria dodatkowe

Projekt uwzględnia na każdym etapie jego realizacji zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn – 2 pkt.


Zapraszamy do współpracy!