Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Szkolenia i doradztwa dla kadry edukacji włączającej, 2.10 POWER!

piątek, 05 marca 2021

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:
  • I runda: od 31 marca 2021 r. do 13 kwietnia 2021 r.
  • II runda: od 16 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  52 000 000,00 zł w podziale na następujące obszary - województwa:
  • Dolnośląskie: maksymalna wartość projektu - 3 509 200,41 PLN
  • Kujawsko-pomorskie: maksymalna wartość projektu - 2 619 882,48 PLN
  • Lubelskie: maksymalna wartość projektu - 3 068 237,59 PLN
  • Lubuskie: maksymalna wartość projektu - 1 313 925,35 PLN
  • Łódzkie: maksymalna wartość projektu - 3 153 732,71 PLN
  • Małopolskie: maksymalna wartość projektu - 5 190 380,64 PLN
  • Mazowieckie: maksymalna wartość projektu - 7 585 261,30 PLN
  • Opolskie: maksymalna wartość projektu - 1 453 517,08 PLN 10
  • Podkarpackie: maksymalna wartość projektu - 3 361 999,42 PLN
  • Podlaskie: maksymalna wartość projektu - 1 509 848,12 PLN
  • Pomorskie: maksymalna wartość projektu - 3 100 413,67 PLN
  • Śląskie: maksymalna wartość projektu - 5 431 114,70 PLN
  • Świętokrzyskie: maksymalna wartość projektu - 1 851 065,36 PLN
  • Warmińsko-mazurskie: maksymalna wartość projektu - 1 936 384,12 PLN 1
  • Wielkopolskie: maksymalna wartość projektu - 4 820 354,03 PLN
  • Zachodniopomorskie: maksymalna wartość projektu - 2 094 683,04 PLN
 • Planowany wkład własny: 10% 

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu pn. Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej jest zrealizowanie szkoleń, które będą prowadzone i/lub merytorycznie koordynowane przez trenerów tj. osoby przygotowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez beneficjenta zgodnie z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach ww. projektu pozakonkursowego ORE. Materiały te zostaną przekazane beneficjentowi po podpisaniu umowy.

Beneficjent będzie zobowiązany do wskazania kadr trenerskich, które będą przygotowane w ww. projekcie w terminach i w zakresie, który zostanie uzgodniony z beneficjentem po podpisaniu umowy. Każda grupa będzie liczyła nie więcej niż 32 uczestników.

W każdym z ww. obszarów (województw) do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden najwyżej oceniony projekt. Tym samym maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wysokość środków przeznaczonych na dany obszar wskazany powyżej.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Beneficjentem projektu może być akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli - podmiot, o którym mowa w art. 183 i 184 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub biblioteka pedagogiczna – podmioty wskazane w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), właściwe dla danego województwa.

GRUPA DOCELOWA:

Zgodnie z zapisami SZOOP i kryterium dostępu nr 5 grupą docelową dla projektów w przypadku tego konkursu są:

 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,
 • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
 • pracownicy kuratoriów oświaty

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl