Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy - konkurs 8.3.1 na Dolnym Śląsku

poniedziałek, 04 stycznia 2016

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.

 

Termin naboru wniosków: 15 lutego 2016 r. – 22 lutego 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 34 619 206,21 zł

Wkład własny: 5 % wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 500 000,00 zł

 

Przedmiot konkursu
W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na typ projektów 8.3. A., tj.: bezzwrotne dotacje obejmujące:
 • przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
 • wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji
 • oraz pomostowe wsparcie finansowe.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
 • fundacje,
 • organizacje pracodawców,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • samorządy gospodarcze i zawodowe,
 • stowarzyszenia i organizacje społeczne,
 • szkoły lub placówki oświatowe,
 • uczelnie wyższe,
 • wspólnoty samorządowe.

Grupa docelowa
Osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
Dokładnych informacji o przedmiotowym naborze udzielamy pod nr tel 42 239 79 86 lub pod adresem e-mail: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !