Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, 8.3 RPO Dolnośląskiego!

wtorek, 08 września 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 16.10.2020 r. do 30.10.2020 r. 
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 41 467 217 PLN
 • Planowany wkład własny: co najmniej 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PRZEDMIOT KONKURSU:

Konkurs dotyczy naboru wniosków składanych w ramach typu projektów 8.3.A., tj. na udzielanie bezzwrotnych dotacji obejmujących:

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
 • pomostowe wsparcie finansowe.

Projekt musi zapewnić kompleksowe wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, obejmujące co najmniej powyższe instrumenty. Zwiększy to szanse na utrzymanie przedsiębiorstw utworzonych w ramach projektu.

Obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie w postaci usług szkoleniowych (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej, ma na celu przygotowanie uczestnika projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dopuszczalna jest sytuacja polegająca na zwolnieniu uczestnika projektu z obowiązku udziału we wsparciu szkoleniowym przygotowującym do podjęcia działalności gospodarczej w przypadku, gdy osoba ta została objęta analogicznym wsparciem w ramach innego projektu oraz uzyskała zaświadczenie potwierdzające zdobycie wymaganej wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza założona w ramach projektu musi być zarejestrowana na obszarze województwa dolnośląskiego i prowadzona na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Wsparcie finansowe bezzwrotne na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może być uzupełnione w ramach projektu o wsparcie pomostowe. Występuje ono w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

UWAGA!

W przypadku uruchomienia działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym w ramach środków EFS - nie ma możliwości objęcia pomocą tej działalności ze środków krajowych na ten sam cel w ramach instrumentów przeznaczonych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 w wymaganym okresie 9 zachowania trwałości (jeśli nadal będą przyznawane ww. instrumenty wsparcia COVID-19).

Osoby, które skorzystają z możliwości wypłaty wsparcia pomostowego w projekcie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie działalności w ramach instrumentów ze specustawy funduszowej na ten sam cel.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • organizacje pracodawców;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • przedsiębiorcy;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • samorządy gospodarcze i zawodowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • szkoły lub placówki oświatowe;
 • uczelnie wyższe;
 • wspólnoty samorządowe.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia udzielonego w ramach projektu to osoby od 30 roku życia:

 • pozostające bez zatrudnienia w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami;
 • imigranci oraz reemigranci;
 • osoby ubogie pracujące;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia udzielonego w ramach projektu są osoby, zamieszkujące na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Z uwagi na wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności spowodowanych pandemią COVID-19 oraz konieczność przeciwdziałania kryzysowi społeczno-gospodarczemu wywołanemu epidemią COVID-19 projekt powinien zakładać, że wszyscy uczestnicy projektu, którzy utracili zatrudnienie po 1 marca 2020 r., otrzymają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl