Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Ruszył nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, RPO WKP

piątek, 20 września 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 30.09.2019 r. do 30.10.2019 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  25 077 724,94 zł.
 • Planowany wkład własny: 10%

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 • Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujący w szczególności: 
 • realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,
 • realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
  • organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia,
  • udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
  •  wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
  • programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji, vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ,
  • realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem,
  • tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy,
  • modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,
  • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
  • włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,
  • tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego .
 • Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia organizowanych w miejscu pracy.
 • Kształtowanie u uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu może ubiegać się:

 • organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe na terenie danego powiatu lub
 • uczelnia wyższa wyłącznie w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe na terenie danego powiatu.

GRUPA DOCELOWA:

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do osób mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku wsparcia dla podmiotów – posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego:

 • uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy (jeżeli cel interwencji odpowiada zakresowi określonemu w typach projektu),
 • szkoły specjalne przysposabiające do pracy (jeżeli cel interwencji odpowiada zakresowi określonemu w typach projektu),
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • opiekunów praktyk lub staży u podmiotów przyjmujących na staż/praktykę,
 • nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • szkół policealnych,
 • słuchaczy szkół policealnych.


W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl