Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Ruszył nabór wniosków na konkurs 12.4 Kształcenie zawodowe, RPO WL

czwartek, 26 września 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 28.10.2019 r. do 29.11.2019 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  51 256 530,00 PLN
 • Planowany wkład własny: 10%

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach konkursu wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na projekty w zakresie:

 • zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, kształcenie praktyczne w miejscu pracy, staże uczniowskie, praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
 • aktualizowania przez nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu swojej wiedzy,
 • wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
 • dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
 • wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 • wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych,
 • organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy (w tym nauczanie eksperymentalne i indywidualizacja pracy z uczniem), tj. zajęć w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy,
 • organizowania i udzielania doradztwa zawodowego13 oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

W ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

 • ponadgimnazjalna lub ponadpodstawowa szkoła prowadząca kształcenie zawodowe albo szkoła specjalna przyspasabiająca do pracy
  albo
 • organ prowadzący podmiotu wymienionego w punkcie pierwszym.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowią:

 • Uczniowie, wychowankowie i słuchacze publicznych i niepublicznych ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)oraz szkół przysposabiających do pracy.
 • Młodociani pracownicy.
 • Nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego.
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu.
 • Pracodawcy.

z terenu woj. lubelskiego.

Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl