Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Ruszył nabór na konkurs 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, RPO Łódzkiego

poniedziałek, 09 września 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków:  od 14.10.2019 r. do 18.11.2019 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  12 469 725,00 PLN
  • Planowany wkład własny: 5%

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu to:

  1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej,
  2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wnioskodawcą w ramach Poddziałania IX.1.1  w niniejszym konkursie mogą być

podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym:

-        instytucje pomocy i integracji społecznej

-        podmioty ekonomii społecznej

-        jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst

-        organizacje pozarządowe

-        kościoły,  związki  wyznaniowe  oraz  osoby  prawne  kościołów  i  związków wyznaniowych

-        przedsiębiorcy.

GRUPA DOCELOWA:

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

  1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
  2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl