Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Rusza nabór wniosków na zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do 3 lat w województwie świętokrzyskim

wtorek, 22 września 2015

Miło nam poinformować, iż Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs  
nr  RPSW.08.01 - IZ.00 - 26 - 006/15 w ramach Poddziałania 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do 3 lat.

 

Termin naboru wniosków: 21 września 2015 r. - 9 października 2015 r.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie: 4 000 000, 00 zł.

Wkład własny: 15 % wartości dofinansowania.


Przedmiot konkursu

Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Działania 8.1 Równość mężczyzn  i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • gminy (gminne jednostki budżetowe),

 • osoby prawne

 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

 • żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące.

Typy projektów:

 • tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami);

 • tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami);

 • wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie;

 • pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3.

Kategorie działań to m.in.:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno - higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;

 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);

 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii

 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;

 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;

 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;

 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do:

 • osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci,

 • dzieci do 3 roku życia (lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.  
  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.Zapraszamy do współpracy !