Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Rusza nabór wniosków na konkurs 10.4.1 Edukacja przedszkolna w województwie mazowieckim

środa, 30 września 2015

Z przyjemnością informujemy, iż edukacja przedszkolna stała się przedmiotem konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania projektów Unijnych w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.Termin naboru wniosków: 30 września 2015 r. - 29 października 2015 r.
Alokacja przeznaczona na konkurs: 9 113 720,00.

Wkład własny: 20% wartości projektu.
Minimalna wartość projektu: 100 000 zł.


Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu mogą być działania przyczyniające się do wzrostu dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.


Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu
Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:
  • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,  w istniejacych lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego,
  • dostosowanie  istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnosciami lub realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej uniemożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
  • rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
  • wydłużenie godzin pracy OWP,
  • doskonalenie umiejetności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 


Grupa docelowa
Projekt kierowany jest do następujacej grupy odbiorców:
  • nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli,
  • dzieci w wieku przedszkolnym,
  • istniejące przedszkola,
  • funkcjonujace inne formy wychowania przedszkolnego,
  • oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. 

 Szczegółowych informacji moża zasiegnąć pod nr tel. 42 239 79 86 lub mailowo: biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy!