Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Rusza konkurs 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

piątek, 08 maja 2015

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów dotyczących wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).
 

Alokacja na konkurs wynosi aż 50 000 000 PLN
 

Wymagany wkład własny: 5% wartości projektu
 

Dofinansowanie można uzyskać na następujące sposoby aktywizacji osób młodych (min. 3):

1)    instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne).

2)    instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji

3)    instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców

4)    instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej

5)    instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych

6)    instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące instytucje/podmioty:

1)    Instytucje rynku pracy (w tym m.in. agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe)

2)    Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

3)    Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

4)    Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

5)    Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

6)    Specjalne ośrodki wychowawcze,

7)    Domy samotnej matki

8)    Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Grupa docelowa: Osoby młode w wieku 15-29 lat, w tym niepełnosprawne, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

- młodzież z pieczy zastępczej opuszczające pieczę,

- matki opuszczające pieczę zastępczą,

- absolwenci młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawcze i wychowawczych i specjalnych ośrodków,

- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze.


Nabór wniosków trwa tylko 8 dni - od 8 do 15 czerwca 2015 roku.

Zapraszamy do współpracy.