Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Rozwój przedsiębiorczości - 9.3 RPO Lubelskiego

wtorek, 29 grudnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 29 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 11 262 675,60 PLN
 • Planowany wkład własny: 5% wartości projektów

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach konkursu wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

 • usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

W przypadku form wsparcia: bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji), szkoleń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

GRUPA DOCELOWA:

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

 • osoby bezrobotne(w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo12, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) - e)16 ,
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • reemigranci,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl