Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, 1.5.1 POWER!

poniedziałek, 31 sierpnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków:

 • I runda 30.09.2020 r. - 30.10.2020 r.
 • II runda 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.
 • kolejne rundy co dwa miesiące od pierwszego dnia miesiąca (począwszy od dnia 01.12.2020) - do ostatniego dnia drugiego miesiąca
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 100 000 000 PLN

Wkład własny nie jest wymagany

PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby, w tym m.in.:
 • identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
 • ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej,
 • uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji,
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
2. Wsparcie pracodawców mające na celu przygotowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami:
 • wsparcie w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami pozostających na rynku pracy, służące poprawie ich pozycji na rynku pracy, w tym m.in.:
 • identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
 • ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej
 • uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji,
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego,
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wnioskodawcą może być podmiot, który:

 • posiada status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu lub
 • posiada status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadził do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami.

Jeden podmiot może wystąpić w ramach danej rundy konkursu nie więcej niż 1 raz.

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia:

 • z niepełnosprawnościami lub
 • bierne zawodowo z powodu choroby.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl