Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Rozwój ekonomii społecznej, 9.3 RPO Mazowieckiego!

piątek, 06 listopada 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 30.11.2020 r. do 28.02.2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 7 152 800,00 PLN
 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania EFS projektów, która nie przekroczy kwoty:
  • dla podregionu żyrardowskiego – 6,30% alokacji – 450 626,40PLN;
  • Planowany wkład własny: 5%
 •  
  • dla podregionu płockiego – 10,30% alokacji; - 736 738,40PLN;
  • dla podregionu warszawsko-wschodniego – 9,68% alokacji – 692 391,04 PLN;
  • dla podregionu ciechanowskiego – 9,07% alokacji – 648 758,96PLN;
  • dla podregionu warszawsko-zachodniego – 8,09% alokacji – 578 661,52PLN;
  • dla podregionu ostrołęckiego – 8,72% - 623 724,16PLN
  • dla podregionu siedleckiego – 8,97% alokacji – 641 606,16PLN;
  • dla podregionu radomskiego – 15,77% alokacji – 1 127 996,56PLN;
  • dla m.st. Warszawa – 23,10% alokacji – 1 652 296,80 PLN.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Konkurs dotyczy świadczenia kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej. Mogą je wykonywać tylko akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) na obszarze dziewięciu podregionów województwa mazowieckiego (żyrardowski, płocki, warszawsko-wschodni, ciechanowski, warszawskozachodni, ostrołęcki, siedlecki, radomski, m.st. Warszawa).

Projekt obejmuje dwa typy działań:

 • tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej,
 • świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej (usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe).

Typy projektów:

Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym:

Realizowane będą następujące formy wsparcia:

1. udzielanie wsparcia finansowego (na podstawie biznesplanu) na tworzenie miejsc pracy dla:

 • osób bezrobotnych;
 • osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
 • osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej;
 • osób niepełnosprawnych;
 • osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;
 • osób spełniających kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osób o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osób ubogich pracujących;

Na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie. Trzeba pamiętać, że wysokość wsparcia finansowego na stworzenie jednego miejsca pracy, zgodnie z ustaloną stawką jednostkową, wynosi 21 020 złotych. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla jednego PS stanowi dziesięciokrotność stawki jednostkowej:

 • przy tworzeniu PS lub przekształceniu PES w PS, w związku z utworzeniem miejsc pracy dla osób, o których mowa powyżej lub
 • na stworzenie miejsc pracy dla osób, o których mowa powyżej, w istniejących PS w okresie trwałości, zaś po upływie tego okresu PS może ponownie uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w wysokości, o której mowa powyżej.

2. usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania PS (np. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne);

3.usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w PS;

4.wsparciu pomostowym, tj. pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania.

5. wsparcie w planowaniu i realizacji zindywidualizowanych działań mających na celu reintegracje społeczną i zawodową pracowników którzy otrzymali wsparcie finansowe bądź wsparcie pomostowe.

Udzielanie wsparcia finansowego jest obligatoryjnie powiązane z ww. usługami towarzyszącymi:

 • Polegają one na podnoszeniu wiedzy i rozwijają umiejętności potrzebne do założenia, prowadzenia i rozwijania PS.
 • Dostarczają i rozwijają kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS.
 • Zapewniają wsparcie zajęć o charakterze reintegracyjnym, wsparcie pomostowe oraz zindywidualizowanie usług w formie usług doradczych/biznesowych w PS.
 • Usługi towarzyszące mogą być świadczone niezależnie od udzielenia wsparcia finansowego przy czym wsparcie pomostowe musi być powiązane z utworzeniem miejsca pracy

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu może ubiegać się akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (dalej OWES) lub podmiot świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest również niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.  

Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej.

Realizowane będą następujące formy wsparcia:

1. animacje lokalne - umożliwiają tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania wspierające liderów i animatorów lokalnych;

2. usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) - służą, nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego, obejmują m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne;

3. usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), służą ich profesjonalizacji, obejmują m.in.: dostęp do usług specjalistycznych (prawnych, księgowych, marketingowych), doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

Uwaga!

We wskazanych typach projektu OWES będzie współpracował z właściwymi terytorialnie PUP. Dotyczy to przede wszystkim przyznawania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących PS. Obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w równym stopniu!

Wybór projektów wymienionych wyżej typów usług odbędzie się w jednym konkursie.

GRUPA DOCELOWA:

Projekty mogą być skierowane bezpośrednio dla następujących grup odbiorców:

 • osoby bezrobotne;
 • osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
 • osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;
 • osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby ubogie pracujące;
 • PS, PES i ich pracownicy;
 • podmioty zakładające PES; społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (np. OPS, PCPR, szkoły); OWES;
 • instytucje rynku pracy; szkoły i uczelnie wyższe, ośrodki badawcze;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe.

Wnioskodawca musi zapewnić, że w dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw społecznych będziesz preferował osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały ze wsparcia projektowego w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl