Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach konkursu 9.1 na Podkarpaciu

wtorek, 17 listopada 2015

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15, dla Osi priorytetowej IX Jakość Edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w województwie podkarpackim. 


Termin naboru wniosku: 7 grudnia 2015 r. - 22 grudnia 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 40 000 000, 00 zł

Wkład własny: 10 % wartości wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł.


Przedmiot konkursu:
 1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) poprzez:
  • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP, 
  • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
  • rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, wyłącznie przez: 
   • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, 
   • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, 
   • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna, 
   • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
  • wydłużenie godzin pracy OWP;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w szczególności poprzez: 
   • kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przedszkolnych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe, 
   • wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
  • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą  
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa:
 • Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty.
 • Nowo utworzone i istniejące OWP, w tym przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, m.in. specjalne i integracyjne.
 • Kadra pedagogiczna zatrudniona w OWP, w tym specjalnych i integracyjnych.
 • Rodzice i prawni opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty (udział bedzie mozliwy jedynie, jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym).


Zapraszamy do współpracy !