Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Rozpoczęto nabór wniosków na konkurs 7.3.3 Promocja samozatrudnienia na Śląsku

środa, 14 października 2015

Przypominamy, że w województwie ślaskim trwa nabór wniosków na konkurs nr RPLS.07.03.03-IP.02-24-004/15 w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.


Termin naboru wniosków:
5 października 2015 r. - 3 listopada 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 17 420 422, 98 zł

Wkład własny: 5 % wartości dofinansowania.

Minimalna wartość projektu: 500 000 zł.Przedmiot konkursu
Projekty mające na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29 roku życia.


Typy projektów

  • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności4
  • Wsparcie pomostowe

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), oraz publicznych służb zatrudnienia.


Grupa docelowa

Osoby po 29 roku życia, planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.


Zapraszamy do współpracy!