Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego -Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości" Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych"

środa, 20 marca 2019

Zapraszamy do aplikowania na konkurs Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości" Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"

Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości"

Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych"

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków: od 23 kwietnia 2019 r. godz. 00:00 do 10 maja 2019 r. godz. 14:00.

Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 32 790 960,00 PLN

Planowany wkład własny: 5%


PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:
  • Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:
   • Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
  • Wsparcie w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa na samozatrudnienie czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach niniejszego konkursu wynosi 23 050,00 zł.
  • Finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze:
   • szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
   • pomoc w przygotowaniu biznesplanu

  • Wsparcie szkoleniowo doradcze udzielane jest na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:
 • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).GRUPA DOCELOWA:

 • W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
  • Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
   • osoby w wieku 50 lat i więcej
   • osoby długotrwale bezrobotne
   • kobiety
   • osoby z niepełnosprawnościami
   • osoby o niskich kwalifikacjach
  • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).

 


Zapraszamy do kontaktu z nami pod numer 533-300-225!