Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego ogłasza nabór na konkurs - Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

czwartek, 21 marca 2019

Zapraszamy do aplikowania na konkurs z Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" dla Województwa Łódzkiego.

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 23 kwietnia 2019 r. godz. 00:00 do 6 maja 2019 r. godz. 14:00.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 12 537 723,00 PLN
 • Planowany wkład własny: 5%

 

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:
  • Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej.
  • Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

 • Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • instytucje pomocy i integracji społecznej
  • podmioty ekonomii społecznej
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • przedsiębiorcy.

 

GRUPA DOCELOWA:

 • W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
  • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 Zapraszamy do kontaktu z nami pod numer 533-300-225!