Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Promocja zakładania działalności gospodarczej w ramach konkursu 6.3.1 w Wielkopolsce

czwartek, 08 października 2015


Zapraszamy do aplikowania w konkursie nr RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2014-2020.


Termin naboru wniosków: 2 listopada 2015 r. - 16 listopada 2015 r
.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 54 861 569,00 zł
Wkład własny: minimum 5% wydatków kwalifikowalnych
Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN


Przedmiot konkursu:
Projekty określone dla Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przyczyniające się do wzrostu liczby nowopowstałych, trwałych przedsiębiorstw. W ramach konkursu można realizować wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące:

  • diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),

  • szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

  • wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) lub pomostowe wsparcie finansowe.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Grupa docelowa:
Osoby bezrobotne  oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia należące do jednej z poniższych grup:
  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,

  • kobiety,

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby o niskich kwalifikacjach.


Wszelkie informacje odnośnie konkursu oraz warunków współpracy można uzyskać pod numerem telefonu 
42 239 79 86 oraz wysyłając pytanie na adres mailowy biuro@forecast.com.pl.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!