Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Projekty na szkolenia i staże dla NEET z województwa śląskiego

czwartek, 27 kwietnia 2017

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/17 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, który został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 


Wnioski  o dofinansowanie na realizację projektów można składać  do 29 maja 2017 r.
Na realizację projektów Instytucja Zarządzajaca przeznacza pulę 30 501 018,81 zł. 
Podmiot ubiegajacy się o dofinnasowanie zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokosci 5% wartości projektu. 


Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O środki aplikować mogą następujące podmioty:
 • instytucje dialogu społecznego
 • instytucje szkoleniowe
 • agencje zatrudnienia
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • publiczne służby zatrudnienia
 • instytucje partnerstwa lokalnego. 

Jakie działania bedą finansowane w ramach projektu?
Projekty składane w odpowiedzi na konkurs przewidują realizację następujących działań:
 • doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • certyfikowane kursy, szkolenia zakończone egzaminem
 • staże
 • subsydiowane zatrudnienie
 • dotacja na zakłądanie dziąłnosci gospodarczej. 


Kto jest ostatecznym odbiorcą wspracia?

Grupę docelowa stanowią osoby młode  w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzieży NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy.Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy pod nr. telefonu: 533 300 225.
Zapraszamy do współpracy !