Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Projekty na rzecz upowszechniania edukacji najmłodszego pokolenia na Śląsku

środa, 02 grudnia 2015

Zapraszamy do przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów na konkursy ogłoszone przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i  średniego.

Termin naboru projektów: 03 grudnia 2015 r. – 11 stycznia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie:
 • 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT – 19 433 929,39 zł
 • 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT – 3 388 480,00 zł
 • 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs – 24 566 480,00 zł

Wkład własny: 15 % wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł.

 

Przedmiot konkursu:

 1. Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:
  • utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci  
   z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
  • wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
  • podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia  
   na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Podmioty uprawnione do ubieganie się o dofinansowanie:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą  
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Grupa docelowa:
 • Dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne;
 • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
 • Inne formy wychowania przedszkolnego;
 • Nauczyciele i kadra pedagogiczna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego

 

 

 Zapraszamy do współpracy !