Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Projekt dla osób młodych z Województwa Małopolskiego

poniedziałek, 02 marca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 31.03.2020 r. do 20.04.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  40 000 000,00 PLN
  • Miasto Kraków – 7 200 000,00 PLN;
  • Krakowski Obszar Metropolitalny, bez miasta Kraków, obejmujący powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki  – 7 400 000,00 PLN;
  • Tarnowski obejmujący powiaty: brzeski, dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski – 6 800 000,00 PLN;
  • Sądecki obejmujący powiaty: gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz, nowosądecki  – 7 600 000,00 PLN;
  • Podhalański obejmujący powiaty: nowotarski, suski, tatrzański – 5 200 000,00 PLN;
 • Małopolska Zachodnia obejmujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki – 5 800 000,00 PL
 • Planowany wkład własny: minimum 5 % wartości projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:
  • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjne);
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
 • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
  • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;
 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży;
  • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej
  i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
  • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia
   w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży);
  • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie;
 • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
  • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach ogłoszonego konkursu nie mogą Państwo realizować:

 • wsparcia w postaci subsydiowania zatrudnienia (w tym m.in. prac interwencyjnych, bonów zatrudnieniowych) oraz
 • wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwa i szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcia pomostowego.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

W ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w Typie projektu 1 o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe,
 • agencje zatrudnienia.

We wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informację jakiego rodzaju instytucją jest wnioskodawca.

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami/ uczestniczkami projektu są wyłącznie osoby w wieku 15-29 lat:

 • bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby
  z niepełnosprawnościami, i/lub
 • imigranci/imigrantki, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub
 • reemigranci/reemigrantki, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych
  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014- 2020.

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego
w poddziałaniu 1.3.1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: 
biuro@forecast.com.pl