Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, 10.3 RPO Łódzkiego

środa, 04 listopada 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 30 listopada 2020 r. do 14 stycznia 2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 3 460 593,50 PLN
 • Planowany wkład własny: 9%

PRZEDMIOT KONKURSU:

W niniejszym konkursie wspierane będą projekty mające na celu wdrożenie „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego” (RPZ, Program).

Projekty powinny obejmować następującą ścieżkę działań szczegółowo opisaną w RPZ, tj.:

 • Kampania promocyjno-informacyjna
 • Kampania świadomościowa
 • Edukacja kadr medycznych oraz branży beauty i rehabilitantów
 • Warsztaty edukacyjne (fakultatywnie)
 • Badanie lekarskie w POZ
 • Konsultacja dermatologiczna wraz z badaniem dermatoskopowym

Przy planowaniu, a następnie realizacji projektu należy zwrócić uwagę na następujące działania warunkujące udział w programie/projekcie:

 • Pacjenci w wieku 18 – 39 lat zgłaszają się do udziału w programie jedynie poprzez lekarskie badanie kwalifikacyjne w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej uczestniczących w projekcie (dłuższa ścieżka).
 • Pacjenci w wieku 40 – 64 lata zgłaszają się bezpośrednio do realizatorów (krótsza ścieżka).

Ponadto projekty mogą uwzględniać dodatkowo działania, które odpowiadają na bariery uczestnictwa w badaniach dermatologicznych:

 • Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem.
 • Zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 31 października 2023 roku.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie mogą występować podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,

legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu

– z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub innym Płatnikiem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

GRUPA DOCELOWA:

Projekty w ramach niniejszego konkursu są skierowane do grupy docelowej spełniającej łącznie wymogi zgodne z założeniami SzOOP i „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego” (RPZ, Program) tj.

 • Działania świadomościowe – skierowane do populacji mieszkańców województwa łódzkiego.
 • Działania w zakresie edukacji: – skierowane do osób, które stwierdzą potrzebę badania skóry, – skierowane będą do personelu medycznego oraz personelu branży beauty i rehabilitantów (z obszaru realizacji projektu).
 • Działania w zakresie badań przesiewowych, w tym badań diagnostycznych z dermatoskopią znamion
 • osoby spełniające kryteria wieku aktywności zawodowej, w wieku 40-64, bądź w wieku 18-39, które będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza POZ związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion.

Ponadto w projekcie należy uwzględnić kryteria wyłączenia określone w Programie:

 • Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowanym nowotworem skóry.
 • Programem nie mogą być objęte osoby uczestniczące w „Programie ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 5.1.
 • Programem nie mogą być objęte osoby, które w ostatnich 12 miesiącach przed przystąpieniem do programu, skorzystały z konsultacji dermatologicznej wraz z badaniem dermatoskopowym/ wideodermatoskopowym całego ciała w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (weryfikowane na podstawie oświadczenia pacjenta).
 • Dopuszczalne jest uczestnictwo danej osoby tylko w jednym projekcie w ramach Programu.

Obligatoryjnie należy spełnić także wymóg wynikający ze szczegółowego kryterium dostępu Udział w projekcie osób w wieku 50 lat i więcej – Planuje się, iż co najmniej 40% osób objętych wsparciem w projekcie stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl