Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Pożyczka Inwestycyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, na cele inwestycyjne.

czwartek, 11 kwietnia 2019

Uzyskanie pożyczki na rozwój dla MŚP w ramach programu Jeremie 2.


Pożyczka Inwestycyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, na cele inwestycyjne.

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Wniosek o udzielenie pożyczki składa się w Departamencie Pożyczek i Poręczeń ŁARR S.A., przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, w chwili wpływu podlega on rejestracji.
 • Minimalna kwota jednostkowej pożyczki wynosi 300.000 zł.
 • Maksymalna kwota jednostkowej pożyczki wynosi 2.000.000 zł. ŁARR S.A. zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału pożyczkowego, w ramach Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. a Menadżerem ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Informacja o obniżeniu (aktualnie obowiązującej maksymalnej kwocie) będzie ogłaszana na stronie- www.larr.lodz.pl.
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać tylko jedną pożyczkę.
 • Pożyczki udzielane są (oprocentowane) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Obowiązek zgłoszenia faktu udzielenia takiej pomocy, wydania stosownego zaświadczenia oraz składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwych instytucji spoczywa na ŁARR S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (tj. Dz. U. 2014, poz. 59 z późn. zm.). Aktualnie obowiązująca stopa oprocentowania pożyczki określona jest w Tabeli procentowania pożyczki stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 120 miesięcy, licząc od daty uruchomienia (wypłaty) pożyczki, przy czym spłata każdej kolejnej raty będzie przypadała na 30 dzień każdego kolejnego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia (wypłaty) pożyczki.
 • Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy licząc od dnia uruchomienia (wypłaty) pożyczki. Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Pierwszy miesiąc karencji upływa 30 dnia miesiąca, w którym została uruchomiona (wypłacona) Pożyczka.
 • Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać Przedsiębiorcy, którzy:
  • posiadają siedzibę lub oddział na obszarach wiejskich, i/lub
  • posiadają siedzibę lub oddział na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz obszarach Strategicznej Interwencji wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, i/lub
  • działają w ramach branż wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 uznanych za inteligentne specjalizacje regionalne, i/lub
  • stosują technologie informacyjno – komunikacyjne.


DLA KOGO?

 • Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.


NA CO?

 • Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne (Pożyczka Inwestycyjna), zwany dalej „Regulaminem”, ustala zasady udzielania pożyczek na inwestycje realizowane przez przedsiębiorców, zwane dalej „Projektem”.
 • Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego

W przypadku gdy przedmiotem Projektu będzie przedsięwzięcie niezwiązane trwale z gruntem, za miejsce realizacji Projektu uznaje się siedzibę lub oddział Przedsiębiorcy lub miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, które muszą być zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego.

 • W ramach Projektu nie może wystąpić nakładanie się finansowania przyznawanegO z Funduszu oraz finansowania przyznanego z Europejskich Funduszy Strukturalnyc i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.
 • Pożyczki udzielane w ramach Funduszu stanowią pomoc de minimis, o której mowa
 • w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014- 2020 (Dz.U. z 2015, poz. 488).
 • W ramach Funduszu będą wspierane Projekty realizowane na terenie województwa łódzkiego, poprzez udzielanie pożyczek mających na celu dostarczenie kapitału:
  • zalążkowego i kapitału na rozruch,
  • na rozszerzenie działalności,
  • na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstw,
  • na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.
 • W ramach pożyczki z Funduszu nie jest możliwe:
  • refinansowanie zadłużenia, w tym spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów,
  • spłata zobowiązań publiczno-prawnych Pożyczkobiorcy,
  • finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą Przedsiębiorcy,
  • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych,
  • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych,;
  • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych,
  • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
  • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
  • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  • finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych,
  • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
  • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
 • Projekt finansowany pożyczką stanowić musi spójną całość gospodarczą i jego celem musi być osiągnięcie przez Przedsiębiorcę wymiernych efektów ekonomicznych lub technologicznych lub organizacyjnych. Założenia techniczno-ekonomiczne i finansowe Projektu potwierdzać muszą jego ekonomiczną opłacalność i rynkowe uzasadnienie. Przedsiębiorca musi wykazać w złożonym wniosku o pożyczkę, że wydatki planowane do poniesienia w ramach Projektu przyczynią się do rozwoju Przedsiębiorcy.
 • W przypadku zakupu usług/wartości niematerialnych i prawnych/środków trwałych/innych rzeczy przez Pożyczkobiorcę:
  • będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w tym wspólnikiem spółki cywilnej, dokonującego zakupu od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza bądź spółka cywilna (Kontrahenta), związanego z Pożyczkobiorcą;
  • będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza bądź spółka cywilna, dokonującego zakupów od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, bądź przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, bądź wspólników spółki cywilnej (Kontrahenta), związanego z Pożyczkobiorcą;
  • będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza bądź spółka cywilna, dokonującym zakupów od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza bądź spółka cywilna (Kontrahenta), związanego z Pożyczkobiorcą;
 • Do kwalifikowanych kosztów pożyczki w szczególności zalicza się m.in. niżej wymienione wydatki, przeznaczone wyłącznie dla potrzeb Projektu:
  • koszt wykonania robót budowlanych,
  • koszt nabycia lub wytworzenia, maszyn, urządzeń, wyposażenia,
  • koszt nabycia sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
  • Koszty nabycia pojazdów, w szczególności pojazdów specjalnych (pojazdów które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż transport towarów i przewóz osób),
  • koszty nabycia nieruchomości do wysokości 10% środków wypłaconych w ramach pożyczki. Zakup nieruchomości, aby stanowił koszt kwalifikowany musi być bezpośrednio związany z podstawową działalnością gospodarczą Pożyczkobiorcy.


Zapraszamy do kontaktu z nami pod nr 533-300-225!