Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, 7.1 RPO Podkarpackiego

wtorek, 27 października 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 27 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 35 000 000,00 zł
 • Planowany wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych.

Istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

Aktywizacja zawodowa osób oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku pracy służących:

 • określeniu potrzeb umożliwiających wejście i utrzymanie się na rynku pracy (np. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, IPD),
 • podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
 • zdobyciu doświadczenia zawodowego (np. staże, praktyki zawodowe).

Wsparcie aktywizacyjne może być uzupełnione o instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego.

GRUPA DOCELOWA:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:

 • osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
 • Osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 • Reemigranci.
 • Imigranci.

Co najmniej 60% uczestników projektu muszą stanowić osoby bezrobotne i bierne zawodowo należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj., osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy nie mogą stanowić więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie, jednocześnie skierowane do nich wsparcie będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji, kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji bądź do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl