Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w województwie podkarpackim

czwartek, 17 marca 2016

Uprzejmie informujemy, że w województwie podkarpackim ogłoszono konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 dla Osi priorytetowej IX, Jakość edukacji i kompetencji  
w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

 

Termin naboru wniosków: 18 kwietnia 2016 r. – 6 maja 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 40 000 000,00 zł

Wkład własny: 5% wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 500 000, 00 zł

 

Przedmiot konkursu:
 1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
 2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.
 4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
Wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:
 1. organ prowadzący szkołę lub placówkę w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5, 7 Ustawy o systemie oświaty;
 2. szkoła lub placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5, 7 Ustawy o systemie oświaty,
 3. placówka doskonalenia nauczycieli w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy o systemie oświaty posiadająca siedzibę na terenie województwa podkarpackiego wyłącznie  
  w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie;
 4. uczelnia działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym posiadająca siedzibę/oddział/filię na terenie województwa podkarpackiego wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie.

 

Grupa docelowa
 • Szkoły realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych), które osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne,
 • Zasadnicze szkoły zawodowe (w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego);
 • Placówki w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty;
 • Nauczyciele ww. szkół i placówek;
 • Uczniowie i wychowankowie ww. szkół i placówek.

 
Zapraszamy do współpracy !