Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych - 9.5 RPO Podkarpackiego

poniedziałek, 04 stycznia 2021

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 29.01.2021 r. do 5.02.2021 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 3 165 000,00 PLN
  • Planowany wkład własny: 10% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez:

  • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • kursy umiejętności zawodowych,
  • inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Uwaga! Realizacja powyższego typu projektu odbywać się ma w systemie popytowym a niniejszy konkurs ma na celu wyłonienie operatora systemu popytowego w subregionie przemyskim.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zastrzeżeniem, że spełniają kryteria dostępu dotyczące właściwości wnioskodawcy określone dla tego konkursu

GRUPA DOCELOWA:

Projekty mogą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców: osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach, z zastrzeżeniem kryterium dostępu nr 2 i 5.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl