Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

piątek, 26 kwietnia 2019

Zapraszamy do aplikowania na konkurs dla Województwa Łódzkiego - Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".


Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"


INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 24.05.2019 do 24.06.2019
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 18 542 925,00 PLN
 • Planowany wkład własny:
  • w przypadku, gdy projekt przewiduje realizację 1 typu projektu – 15%
  • w pozostałych przypadkach – 10%


PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Typ projektu przewidziany obligatoryjnie do realizacji w ramach konkursu to:
  • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym (typ 3 projektu).
 • Ponadto można rozszerzyć wsparcie o następujące typy projektów:
  • rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych (typ 1 projektu),
  • rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom (typ 2 projektu),
  • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze zdrowotnym (typ 3 projektu).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

 • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Podmioty lecznicze

GRUPA DOCELOWA:

 • W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przede wszystkim osoby niesamodzielne, oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia
  • osoby będące kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osoby będące kandydatami do przysposobienia dziecka
  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
  • podmioty lecznicze.


Zapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!