Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna dla Województwa Łódzkiego

poniedziałek, 04 marca 2019

Informujemy o możliwości aplikowania na konkurs nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/19 organizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi - Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna.

INFORMACJE OGÓLNE:

• Planowany termin składania wniosków: od 29.03.2019r godz. 00:00 do 10.04.2019r.

• Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 13 729 600,00 PLN

• Planowany wkład własny: 15%

 

PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym również w innych funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego), w szczególności w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, obejmujące:

a) wsparcie istniejących lub nowo utworzonych ośrodków wychowania przedszkolnego

w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych,

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci

z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,

c) rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci

w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów,

d) kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

e) doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

f) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE:

  • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

GRUPA DOCELOWA:

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:

• dzieci w wieku przedszkolnym,

• nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym w przedszkolach specjalnych i integracyjnych,

• ośrodki wychowania przedszkolnego (w tym przedszkola specjalne i integracyjne) oraz inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego.Zapraszamy do kontaktu pod numer 533-300-225!