Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

OŚ PRIORYTETOWA XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych PODDZIAŁANIE 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs

czwartek, 25 kwietnia 2019

Możliwość aplikowania w konkursie dla Województwa Śląskiego - OŚ PRIORYTETOWA XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych PODDZIAŁANIE 11.4.3 Kształcenie ustawiczne.


OŚ PRIORYTETOWA XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

DZIAŁANIE 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

PODDZIAŁANIE 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs


INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 24.05.2019 do 24.06.2019
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 17 180 000,00 PLN
  • Planowany wkład własny: 15%

PRZEDMIOT KONKURSU:

  • Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
  • Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

  • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

GRUPA DOCELOWA:

  • Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.


Zapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!