Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych dla Województwa Mazowieckiego

czwartek, 04 kwietnia 2019

Zapraszamy do aplikowania na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego - Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od dnia 29 kwietnia 2019 r. do dnia 22 maja 2019 r. do godz. 15:00.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 14 870 352,76PLN
  • Planowany wkład własny: 15%

PRZEDMIOT KONKURSU:

  • Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji.
  • Preferowane będą projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

  • O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

GRUPA DOCELOWA:

  • Osoby w wieku od 25 roku życia, z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych oraz językowych, w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących, np. niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i powyżej.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami pod numer 533-300-225!