Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie” Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości” Poddziałanie VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT”

piątek, 14 czerwca 2019

Zapraszamy do aplikowania na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”

Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”

Poddziałanie VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT”


INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 16.07.2019 do 31.07.2019
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 2 704 433 PLN
 • Planowany wkład własny: 3%

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej;
  • Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa na samozatrudnienie czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach niniejszego konkursu wynosi 23 050,00 zł.
  • finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wsparcie pomostowe może być przyznane wyłącznie w kwocie netto. wsparcie szkoleniowo-doradcze:
  • szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

 • Wnioskodawcą w ramach Poddziałania VIII.3.3 w niniejszym konkursie mogą być: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

GRUPA DOCELOWA:

 • Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach


Zapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!