Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

OŚ PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna DZIAŁANIE 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

czwartek, 30 maja 2019

Możliwość aplikowania na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.


OŚ PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna

DZIAŁANIE 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 28.06.2019 do 31.07.2019
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 14 500 000,00 zł
 • Planowany wkład własny: 5%

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby m.in.:
  • pracy socjalnej,
  • poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
  • poradnictwa specjalistycznego, w tym: poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną; poradnictwo psychologiczne, będą świadczone, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów,
  • uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej, e. zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową,
  • działań diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami komunikacyjnymi dysleksją i dyskalkulią dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  • • Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne) stanowiących poszerzenie oferty WTZ.
 • Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej, w tym rozwój upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.


PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

 • O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami określonymi w prawodawstwie krajowym),
  • podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.

GRUPA DOCELOWA:

 • Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:
  • Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
   • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy
   • osoby o zatrudnieniu socjalnym,
   • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
   • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
   • postępowaniu w sprawach nieletnich,
   • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
   • osoby z niepełnosprawnością
   • osoby niesamodzielne,
   • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
   • osoby korzystające z PO PŻ.
   • Rodziny


Zapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!