Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

OŚ PRIORYTETOWA IX „WŁĄCZENIE SPOŁECZNE” DZIAŁANIE IX.1 „AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” PODDZIAŁANIE IX.1.2 „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - ZIT”

czwartek, 06 czerwca 2019

Możliwość aplikowania na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - OŚ PRIORYTETOWA IX „WŁĄCZENIE SPOŁECZNE” DZIAŁANIE IX.1 „AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” PODDZIAŁANIE IX.1.2 „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - ZIT”.


OŚ PRIORYTETOWA IX „WŁĄCZENIE SPOŁECZNE”

DZIAŁANIE IX.1 „AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

PODDZIAŁANIE IX.1.2 „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - ZIT”.


INFORMACJE OGÓLNE

 

 • Termin składania wniosków: 28 czerwca 2019 r. – 08 lipca 2019 r.
 • Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 9 599 247,00 zł
 • Wkład własny: 5% wartości projektu.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

 • Wnioskodawcami w ramach Poddziałania IX.1.2 mogą być podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • instytucje pomocy i integracji społecznej
  • podmioty ekonomii społecznej
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • przedsiębiorcy.

PRZEDMIOT KONKURSU

 • Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu to:
  • programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej,
  • wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.
 • Instrumenty aktywizacji w ramach programów aktywizacji społeczno- zawodowej obejmujące:
  • instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
  • instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,
  • instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

GRUPA DOCELOWA

 • W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
  • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.Zapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!