Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne - Ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

poniedziałek, 25 marca 2019

Możliwość aplikowania na konkurs ogłoszony przed Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”

Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne


INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 30.04.2019 r. 00:00 do 17.06.2019r 14:00.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 18 542 925,00 PLN.
 • Planowany wkład własny:
  • Minimalny poziom wkładu własnego wynosi:
   • w przypadku, gdy projekt przewiduje realizację 1 typu projektu - 15,00%
   • w pozostałych przypadkach – 10%.

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Typ projektu przewidziany obligatoryjnie do realizacji w ramach konkursu to: o rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym (typ 3 projektu).
 • Ponadto można rozszerzyć wsparcie o następujące typy projektów:
  • rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych (typ 1 projektu),
  • rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom(typ 2 projektu),
  • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze zdrowotnym (typ 3 projektu).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

 • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Podmioty lecznicze.


GRUPA DOCELOWA

 • Grupę docelową stanowią, w przypadku:
  • usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służące zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym:
   • osoby niesamodzielne,
   • otoczenie osób niesamodzielnych.
  • Usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:
   • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
   • osoby będące kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osoby będące kandydatami do przysposobienia dziecka,
   • otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
  • Usług w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej:
   • dzieci i młodzież do 183 roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przypadku usług w placówkach wsparcia dziennego,
   • otoczenie dzieci i młodzieży do 18 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych.
  • Usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służące zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikającychz niesamodzielności – w wymiarze zdrowotnym:
   • osoby niesamodzielne,
   • otoczenie osób niesamodzielnych,
   • podmioty lecznicze.

 
Zapraszamy do kontaktu z nami pod numer 533-300-225!