Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych dla Województwa Podkarpackiego

wtorek, 09 kwietnia 2019

Możliwość uzyskania dofinansowanie dla Województwa Podkarpackiego w konkursie OSI PRIORYTETOWEJ IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.


INFORMACJE OGÓLNE:
 • Planowany termin składania wniosków: od 29.04.2019 od godz. 0.00 do 10.05.2019 do godz. 23:59.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 20 000 000,00 zł
 • Planowany wkład własny: 10%

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu: Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych.
 • UWAGA! W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji językowych.
 • Szkolenia obejmują wyłącznie języki: angielski, niemiecki lub francuski.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

 • Zgodnie z kryterium specyficznym dostępu nr 1 Wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła językowa posiadająca odpowiedni potencjał i doświadczenie tj.:
  • posiada siedzibę lub oddział regionalny na terenie województwa podkarpackiego;
  • w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku zrealizowała kursy językowe dla co najmniej 200 osób na terenie województwa.
  • zatrudnia lub systematycznie współpracuje na terenie województwa podkarpackiego z co najmniej 3 lektorami, z których każdy posiada minimum 300 godzin doświadczenia w nauczaniu języka obcego, zebrane w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

GRUPA DOCELOWA:

 • Osoby dorosłe w wieku 25 lat i więcej wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem kwalifikacji językowych, z zastrzeżeniem kryterium dostępu nr 3.
 • Zgodnie z kryterium specyficznym dostępu nr 3 Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby w wieku 25 lat i więcej oraz co najmniej 40% uczestników w danym projekcie spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • rodzice samotnie wychowujący dzieci lub rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod numer 533-300-225!