Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie dla Województwa Świętokrzyskiego

piątek, 24 maja 2019

Zapraszamy do aplikowania na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego - Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie


INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od dnia 28 czerwca 2019 r. do dnia 12 lipca 2019 r
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 7 220 000,00 PLN
 • Planowany wkład własny:
  • 15% wydatków kwalifikowalnych projektu – dotyczy podmiotów publicznych,
  • 5% wydatków kwalifikowalnych projektu– dotyczy podmiotów niepublicznych.

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej obejmująca następujące działania:
  • narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej, w szczególności:
  • kontrakty socjalne, w ramach których możliwe jest zastosowanie:
   • pracy socjalnej (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej),
   • prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
   • usług aktywnej integracji,
  • działań o charakterze środowiskowym, obejmujących:
   • przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów środowiskowych (w tym spotkania z grupami docelowymi, diagnozowanie potrzeb i zasobów danej społeczności);
   • edukację społeczną i obywatelską (w tym spotkania, konsultacje i debaty społeczne dla mieszkańców);
   • działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy
  • wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii;
  • programy aktywności lokalnej, przewidujące możliwość zastosowania w ramach projektu:
   • środowiskowej pracy socjalnej realizowanej przez pracownika socjalnego lub inną osobę;
   • usług aktywnej integracji;
   • prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
  • działań o charakterze środowiskowym, obejmujących:
   • przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów środowiskowych (w tym spotkania z grupami docelowymi, diagnozowanie potrzeb i zasobów danej społeczności);
   • edukację społeczną i obywatelską (w tym spotkania, konsultacje i debaty społeczne dla mieszkańców);
   • działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii;
  • programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami przewidujące możliwość zastosowania w ramach projektu:
   • środowiskowej pracy socjalnej,
   • usług aktywnej integracji;
  • działań o charakterze środowiskowym na zasadach przewidzianych dla programu aktywności lokalnej;
 • kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
 • aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania wspierające, w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy;
 • reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Kluby Integracji Społecznej (KIS) i Centra Integracji Społecznej (CIS);
 • terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym psychologiczne i psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do życia społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy;
 • wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z uwzględnieniem wolontariatu.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej w tym:
  • ośrodki pomocy społecznej (OPS),
  • powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
 • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
  • CIS i KIS,
  • ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 • podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

GRUPA DOCELOWA:

 • osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności potrzebują aktywizacji społecznej,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach programu.


Zapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!