Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO PODDZIAŁANIE 8.5.3 EDUKACJA FORMALNA I POZA FORMALNA OSÓB DOROSŁYCH DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

czwartek, 07 marca 2019

 

Zachęcamy do aplikowania na konkurs nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-240/19 organizowany przez Urząd Marszałkowski - OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO PODDZIAŁANIE 8.5.3 EDUKACJA FORMALNA I POZA FORMALNA OSÓB DOROSŁYCH.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od dnia 29 marca 2019r. do dnia 23 kwietnia 2019r
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 13 050 000,00 PLN
 • Planowany wkład własny: 13% wartości projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Wspieranie podnoszenia, zmiany lub nabywania nowych umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji osób dorosłych przez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej (możliwych do realizacji we współpracy z pracodawcami), w zakresie:

a. kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie),

b. kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem krajowym, dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych),

c. kursów, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

2. Kursy i szkolenia przygotowujące do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

 

3. Realizacja programów walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

 • pracodawcy/ przedsiębiorcy/ uczelnie,
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki
 • dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy.

GRUPA DOCELOWA

 • Osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej (zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących).
 • Preferowane są osoby nisko wykwalifikowane (wykształcenie do poziomu ISCED 2 włącznie1) oraz osoby w wieku 50 lat i więcej, jako grupy wykazujące największą lukę kompetencyjną lub posiadające największe potrzeby związane z uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.


  Zapraszamy do kontaktu z nami pod numer 533-300-225!