Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.5. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

środa, 29 maja 2019

Możliwość aplikowania na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego - OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.5. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE.


OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE

DZIAŁANIE 5.5. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE


INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 28.06.2019 do 17.07.2019
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 10 736 000,00 PLN
 • Planowany wkład własny: 15%

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji, w szczególności pracowników sektora MMŚP, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, z uwzględnieniem analizy potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, poprzez:
  • szkolenia i kursy w zakresie TIK, kończące się programem formalnej oceny i certyfikacji zewnętrznej,
  • szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym systemem kwalifikacji.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

 • instytucje edukacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • IOB,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • związki zawodowe,
 • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców.
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

GRUPA DOCELOWA:

 • Grupę docelową w ramach Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
 • Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej (zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących). Preferowane są osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby w wieku 50 lat i więcej, jako grupy wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i języków obcych lub posiadające największe potrzeby związane z uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
 • Ponadto preferowane jest ukierunkowanie projektów na udział pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.

Zapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!