Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Oś Priorytetowa 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Dla Województwa Świętokrzyskiego

poniedziałek, 01 kwietnia 2019

Możliwość aplikowania na konkurs Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP dla Województwa Świętokrzyskiego.

Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP


INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 29 kwietnia 2019r do 01.07.2019 r
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 20 000 000,00 PLN
 • Planowany wkład własny: 20%


PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013.
 • W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych.
 • W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:
  • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
  • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
 • W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwaZapraszamy do kontaktu z nami pod numer 533-300-225!