Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Ogłoszono nabór wniosków na wsparcie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w województwie łódzkim w ramach poddziałnia 1.2.2

czwartek, 16 lipca 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ogłasza konkurs numer POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 na projekty ukierunkowane na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 

Alokacja przeznaczona na konkurs: 32 026 072 zł

Termin składania wniosków: 30 lipca 2015 r. – 22 sierpnia 2015 r.

Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln zł

Wkład własny jest równy 5% wartości projektu.

Średni koszt przypadający na jednego uczestnika nie powinien przekroczyć 15 tys. zł.


Podmioty uprawnione do ubiegania się do dofinansowania:

Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • publiczne służby zatrudnienia,

 • Ochotnicze Hufce Pracy,

 • agencje zatrudnienia,

 • instytucje szkoleniowe,

 • instytucje dialogu społecznego

 • instytucje partnerstwa lokalnego.


Przedmiot konkursu:

Projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

 1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)

 2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności  
  i kompetencji (fakultatywne)

 3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców (fakultatywne)

 4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (fakultatywne)

 5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych (fakultatywne).


Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 PO WER.
 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

 • ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%;

 • dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%;

 • dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%;

 • dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.