Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Nowy nabór wniosków w województwie świętokrzyskim - Poddziałanie 8.3.2

środa, 16 marca 2016

Zapraszamy do aplikowania w konkursie ogłoszonym w województwie świętokrzyskim dla Osi Priorytetowej 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

 

Termin naboru wniosków: 29 marca 2016 r. – 18 kwietnia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 4 914 000,00 zł

Wkład własny: 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

 

Przedmiot konkursu:
 1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno – przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej poprzez:
  • realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno – zawodowego, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy  
   oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
  • doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych.
 2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, poprzez:
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
 3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:
  • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,
  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego,
  • doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych  
   oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinasowanie:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
 • szkoły publiczne i niepubliczne,
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne,
 • jednostki samorządu terytorialnego

 

Grupa docelowa:

Działania w ramach projektu muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup docelowych:
 • uczniów i wychowanków (w tym z niepełnosprawnościami) szkół/placówek prowadzących kształcenie podstawowe oraz specjalne,
 • nauczycieli kształcenia ogólnego (podstawowego) oraz specjalnego, pracownicy pedagogiczni,
 • szkół kształcenia podstawowego (w tym placówek kształcenia specjalnego), a także ich organów prowadzących.
Więcej informacji na temat przedmiotowego naboru można uzyskac pod nr tel. 42 239 79 86 lub pisząc do nas wiadomość e-mail na adres: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !