Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Małopolska chmura edukacyjna

piątek, 27 listopada 2015

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło  konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-021/15 dla  osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.


Termin naboru wniosków: 28 grudnia 2015 r – 25 stycznia 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 8 574 128,40 zł

Wkład własny: minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.


Przedmiot konkursu:
Projekty na rzecz małopolskiej chmury edukacyjnej tj. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych  
oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 

Forma zajęć:
  • zajęcia dodatkowe wykorzystujące nowoczesne technologie komunikacyjne (zajęć on-line),
  • koła naukowe
Obszary tematyczne:
  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka,
  • informatyka,
  • matematyka,
  • przedsiębiorczość. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się od dofinansowanie
Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe 

Grupa docelowa:
  • szkoły ponadgimnazjalne, w tym szkoły zawodowe.
  • uczniowie tych szkół.


Zapraszamy do współpracy !