Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Kształcenie zawodowe młodzieży w Wielkopolsce

wtorek, 15 marca 2016

 

 

 Konkurs zamknięty nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/16

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa 8

Edukacja

Działanie 8.3

Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 8.3.1

Kształcenie zawodowe młodzieży

 

Termin naboru wniosków:

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 16 560 000,00 PLN

Wkład własny: 10 % wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000, 00 zł.

 

Przedmiot konkursu:

1.      Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:

·         staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;

·         realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;

·         realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,

·         inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.

2.      Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

3.      Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu .

4.      Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.

5.      Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:

·         wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające: kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego;

·         rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;

·         doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach.

 

 

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

 

Grupa docelowa;

 

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowe 8 Edukacja, Działania 8.3  Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy mogą być skierowane bezpośrednio do:

 • uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym również młodocianych pracowników,
 • nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • nauczycieli i specjalistów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organów prowadzących,
 • Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU

Uprzejmie informujemy, że w województwie wielkopolskim ogłoszono konkurs zamknięty nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży.


Termin naboru wniosków: 31 marca 2016 r. - 15 kwietnia 2016 r. 

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 16 560 000,00 zł

Wkład własny: 10 % wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000, 00 zł.


Przedmiot konkursu:
 1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
  • staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
  • realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
  • realizację projektów z zakresu kształce nia dualnego,
  • inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.
 2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodach  
  w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu .
 4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.
 5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:
  • wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające: kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego;
  • rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Grupa docelowa

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowe 8 Edukacja, Działania 8.3 Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy mogą być skierowane bezpośrednio do:

 • uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym również młodocianych pracowników,
 • nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • nauczycieli i specjalistów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organów prowadzących,
 • Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.

 Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel.  42 239 79 86 lub pisząc wiadomość na adres biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do kontaku !