Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Kształcenie zawodowe młodzieży przedmiotem konkursu 8.3.1 w Wielkopolsce

piątek, 18 grudnia 2015

W województwie wielkopolskim pojawiła się możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu  nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15 dla Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

 

Termin naboru wniosków: 28 grudnia 2015 r – 25 stycznia 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 13 391 768,00 zł

Wkład własny: 10 % wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

 

Przedmiot konkursu:
 1. Projekty przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów. szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
  • staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
  • realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
  • realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,
  • inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.
 2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej
 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu
 4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie

Podmiot uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Grupa docelowa:
 • uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym również młodocianych pracowników,
 • nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,nauczycieli i specjalistów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organów prowadzącychZapraszamy do współpracy !