Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Kształcenie ustawiczne - 11.4 RPO Śląskiego!

czwartek, 31 grudnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 29 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 5 613 375,00 PLN
  • w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu północnego woj. śląskiego 791 530,78 PLN
  • w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu południowego woj. śląskiego 498 238,67 PLN
  • w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu centralnego woj. śląskiego 1 736 993,78 PLN
  • w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego 2 586 611,77 PLN
 • Planowany wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu:

 • Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
 • Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia stanowią:

Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną10 i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl