Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Kształcenie ogólne w ramach ZIT, 10.1.2 RPO Kujawsko-Pomorskiego!

wtorek, 02 marca 2021

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 31.03.2021 r. do 30.04.2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:
  • 2 458 823,53 zł - konkurs dedykowany jest projektom, w których wartość wnioskowanego dofinansowania przekracza wyrażoną w zł równowartość 100 000 euro,
  • 1 364 727,00 zł - konkurs dedykowany jest projektom, w których wartość wnioskowanego dofinansowania nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 100 000 euro.
 • Planowany wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych
PRZEDMIOT KONKURSU:

W konkursie realizowane są projekty w ramach ZIT. Powyższe oznacza, że realizacja projektu odbywa się na obszarze ZIT BTOF i jednocześnie projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF.

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

 • TIK,
 • umiejętności matematyczno-przyrodniczych,
 • umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin),
 • umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego poprzez:

 • doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,
 • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.

4. Realizacja doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, m.in. poprzez:

 • wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.

6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:

 • metod indywidualnej pracy z uczniem,
 • wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,
 • diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,
 • korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,
 • metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,
 • doradztwa zawodowego,
 • stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

7. Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży.

Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół i placówek systemu oświaty. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu może ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych), natomiast partnerem/mi może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

GRUPA DOCELOWA:

Projekty muszą być skierowane do osób mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku wsparcia dla podmiotów – posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego:

 • uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;
 • szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;
 • szkół specjalnych przysposabiających do pracy;
 • nauczycieli szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;
 • opiekunów stażysty u podmiotów przyjmujących na staż.

Z wyłączeniem wsparcia kierowanego do uczniów, słuchaczy i szkół dla dorosłych, policealnych i prowadzących kształcenie zawodowe.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl