Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Kształcenie ogólne jako przedmiot konkursu na Opolu

poniedziałek, 23 listopada 2015

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego dla  Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.


Termin naboru: 14 grudnia 2015 r. – 21 grudnia 2015 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 28 633 449,82 zł.
Wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych.
Minimalna wartość projektu: 100 000, 00 zł
Maksymalna wartość projektu: 6 000 000 000, 00zł

Typy projektów:

 1. Kształcenie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) poprzez:
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,
  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności
 2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących:
  • wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, wychowanków lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
 3. Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez: wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
  • podnoszenie kompetencji/kwalifikacji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,
  • programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy poprzez naukę programowania.
 4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego:
  • doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,
  • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.
 5. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:
  • uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach,
  • tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,
  • zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno- zawodowego.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej.

Grupa docelowa:
 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, szkoły dla dorosłych lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne.
 • Szkoły zawodowe i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.
 • Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek oraz ich rodzice i opiekunowie, w tym z grup defaworyzowanych.
 • Nauczyciele kształcenia ogólnego.Więcej informacji można uzyskać  pod nr tel 42 239 79 86 lub pisząc wiadomość na adres: biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy !