Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkursy ogłoszone w województwie dolnośląskim

czwartek, 03 grudnia 2015


Uprzejmie informujemy, że w województwie dolnoślaskim zostały ogłoszone 4 nabory wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów "Godzenie życia zawodowego i prywatnego" dla Osi priorytetowej VIII Rynek racy. Konkurs ogłosił 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego.


Termin naboru wniosków:
15 stycznia 2015 r. – 22 stycznia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie:
 • 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne – 18 157 407,52 zł
 • 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – 3 282 695,89 zł
 • 8.4.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej – 2 256 854,75 zł
 • 8.4.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej – 3 693 032,35 zł

Wkład własny: 16 % wartości projektu


Typ projektu:

 • 8.4.A., tj.: aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece  
  nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki w tym:
  • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowotworzonych formach opieki przewidzianych ustawą;
  • dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  • sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani;
  • sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna;
  • aktywizację zawodową opiekunów dzieci do lat 3 (realizowana wyłącznie jako element projektu z zakresu sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi  
   lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani).


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pracodawców,
 • stowarzyszenia,
 • związki zawodowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządowe jednostki organizacyjne,
 • spółdzielnie,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • fundacje,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • placówki systemu oświaty,
 • inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne.
Grupa docelowa:
 • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.


Zapraszamy do współpracy !