Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs skierowany do uczniów w województwie mazowieckim w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego

poniedziałek, 09 listopada 2015

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-008/15 dla  Osi priorytetowej X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, który został ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Europejskich. 

 

Termin naboru wniosków: 30 listopada 2015 r. - 18 grudnia 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 3 097 282,50 zł

Wkład własny: 10% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł.

 

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu doradztwa zawodowego, które pozwolą zorientować uczniów na oczekiwania rynku pracy i określenie drogi zawodowej, a w konsekwencji przyczynią się do zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

 

Typy projektów:
 1. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego: 
  • uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach; 
  • tworzenie w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, centrach kształcenia ustawicznego, CKZiU lub innych zespołach realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty i osób dorosłych; 
  • zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego.
 2. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym:
  • współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
  •  wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa:
 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 • gimnazjaliści (w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego),
 • gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
 • szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych,
 • nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.


Więcej informacji o przedmiotowym konkursie można uzyskać pod nr tel 42 239 79 86 lub pisząć do nas e-mail na adres : biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !